Tharae News


การฝึกอบรมสัมมนา
และพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2562

       ... เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2562 บุคลากร โรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้จัดอบรมตามโครงการฝึกอบร มสัมมนา และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ ทักษะทางวิชาการเพิ่มเติม การเรียนรู้แนวทางการเรียนการสอน เพื่อการนำมาประยุกต์ใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ต่อไป...

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ศพด.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com