Tharae News


โครงการ
จัดการบริการสาธารณสุข
สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ดำเนินการส่งมอบรถเข็นนั่งพับได้ ตามโครงการจัดการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ที่จำเป็น เพื่อฟื้นฟูสภาพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงวักล่าว ...

ภาพการส่งมอบรถเข็นนั่งพับได้
โครงการจัดการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ณ เขตเทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com