Tharae News


การมอบหีบและเอกสาร
การเลือกตั้งให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ
เลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

       ... เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารการเลือกตั้ง ให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ..

ภาพการมอบหีบเลือกตั้งและเอกสารการเลือกตั้ง
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com