Tharae News


การมอบหนังสือ
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน

       ... เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายไพโรจน์ ยงดี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ได้ดำเนินการส่งมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากการที่เทศบาลฯ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันจัดซื้อหนังสือสารานุกรมไทยฯ เพื่อบริจาคให้กับห้องสมุดที่ยังขาดแคลนหนังสือ ในการนี้ เทศบาลฯ เป็นตัวแทนในการมอบหนังสือให้กับโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ โรงเรียนท่าแร่ศีกษา โรงเรียนบ้านพะโค และโรงเรียนท่าแร่วิทยา เพื่อต่อยอดการขยายผลการดำเนินงานของโครงการฯ ต่อไป ...

การมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com