Tharae News


พิธีเปิดสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ
และโครงการจิตอาสา
พระราชทาน

       ... เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับ อำเภอเมืองสกลนคร ได้จัดพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณจุดชมวิวหนองหาร ท่าแร่ ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 สวนสาธารณะ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยอำเภอเมืองสกลนคร ได้เลือกจุดชมวิวหนองหาร ท่าแร่ ในการดำเนิน งานตามโครงการฯ พร้อมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน มพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในพิธี ..

ภาพพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการจิตอาสาพระราชทาน
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ บริเวณจุดชมวิวหนองหาร ท่าแร่


เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com