Tharae News


โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ชีวิตเด็กและเยาวชน
ในทศตวรรษที่ 21

       ... เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยกองการศึกษา ได้จัดการอบรมตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์มหาไถ่ บ้านท่าแร่ เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนในตำบลท่าแร่ ได้มีทักษะในการพัฒนาการใช้ชีวิตด้านต่างๆ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานในเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมโครงการ ...

ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565
ศูนย์มหาไถ่ บ้านท่าแร่


เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com