Tharae News


การประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1/2562

       ... เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานการประชุมสภา เพื่อกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยแรกของปีถัดไป รวมถึงการพิจารณาเลือกคณะกรรมตรวจรายงานการประชุม และคณะกรรมการแปรญัตติ การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รวมถึงปรึกษาหารือข้อราชการ อื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมในการประชุม ...

ภาพโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชน และชุมชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ สนามกีฬาเซนต์ลอเรนซ์ ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com