Tharae News


การประชุมสภา
เทศบาลตำบลท่าแร่
สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี 2565

       ... เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภา ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ในการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2565 และสมัยแรกของปีถัดไป การพิจารณาตั้งรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ...

ภาพการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com