Tharae News


การประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อปรับปรุงระบบน้ำประปา การพิจารณาตั้งรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ ตลอดจนปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล โดยมีนายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุม พร้อมสมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองงาน เข้าร่วมในการประชุมฯ....

ภาพการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com