Tharae News


การประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1/2563       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ โดยมีนายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม มีสมาชิกสภาเข้าร่วมครบองค์ประชุม พร้อมผู้อำนวยการกองงาน เข้าร่วมประชุม  ...ภาพการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com