Tharae News


ประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2565

       ... เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ในการคัดเลือกรองประธานสภาฯ และพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ตลอดจนปรึกษาหารือข้อราชการอื่น ที่อยู่ในอำนาจของสภาฯ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม ...

ภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com