Tharae News


การประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2566

       ... เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลท่าแร่โดยมี นายอดุลรัตน์ สกนธวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ...

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com