Tharae News


การประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1/2562

       ... เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/ 2562 เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม และพิจารณาตั้งรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภา รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน เข้าร่วมประชุม ...

ภาพการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com