Tharae News


การประชุมสภา
เทศบาลตำบลท่าแร่
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจำปี 2565


       ... เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมครบองค์ประชุม ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม ...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com