Tharae News


การประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

 

       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ในการขอความความเห็นชอบพิจารณารายการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อตั้งรายการใหม่ และโอนเพิ่ม-โอนลด งบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และประชุมขอความเห็นชอบจากสภาในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภา ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม ...

ภาพการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com