Tharae News


การประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1/2563

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤศจิกายน 2563 (09.30 น.) สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาฯ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เพื่อพิจารณาการโอน-ลดงบประมาณ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค รวมถึงปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ มีสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภา ผู้อำนวยการกองงาน เข้าร่วมในการประชุม ...

ภาพการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
วันศุกร์ที่ 13 ะฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com