Tharae News


การประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจำปี 2565

       ... เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาฯ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตลอดจนปรึกษาหารือข้อราชการอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาฯ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมฯ ...

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com