Tharae News


การประชุมสภา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

       ... เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 พร้อมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ในการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ....

ภาพการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com