Tharae News


การประชุมสภาฯ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2565

       ... เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งรายการใหม่ และโอนเพิ่ม-โอนลด งบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พร้อมทั้งปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาฯ อาทิ การพิจารณาเห็นชอบการขอทำบัตรประชาชน ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล รวมถึง การรับแจ้งความ การลงบันทึกประจำวัน ที่สถานีตำรวจภูธรย่อยตำบลท่าแร่ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565
ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com