Tharae News


การประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ประจำปี 2564

 

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ในการพิจารณาตั้งรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาฯ โดยมี นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ...

ภาพการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com