Tharae News


การประชุมสภา
สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

       ... เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการโอนลดงบประมาณ ในการจัดตั้งรายการใหม่ ตลอดจนปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล โดยมีนายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุม พร้อมสมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองงาน เข้าร่วมในการประชุมฯ ...

ภาพกิจกรรม การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com