Tharae News


พิธีเปิดป้าย
สถาบันพัฒนาศักยภาพ
ผู้ทรงคุณค่า
เทศบาลตำบลท่าแร่


       ... เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการเปิดป้ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลท่าแร่ โดยมี นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ, นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร กล่าวถึงนโยบายของการจัดตั้งสถาบันฯ, นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในการกดปุ่มเปิดป้ายสถาบันฯ และบาทหลวงสุรศักดิ์ พงษ์พิศ เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ทำพิธีเสกอาคาร เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้ ในภาคบ่าย นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้เดินทางมามอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ตามกิจกรรมของ สนง.พมจ.สกลนคร ให้กับ น.ส.ประจบ กุลพา ชาวท่าแร่ หมู่ 7 จำนวน 1 หลัง พร้อมขอบคุณ รพ.สต.ท่าแร่ ในการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมจิตอาสาฯ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ. สกลนคร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ในการมีส่วนร่วมให้กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปดวยดีคร ....

ภาพการเปิดป้าย สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลท่าแร่
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com