Tharae News


โครงการ
จัดแสดงศิลปวัฒรธรรม
ท้องถิ่น 2562

       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลท่าแร่ สภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน และโรงเรียนในตำบลท่าแร่ จัดกิจกรรมโครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนชาวท่าแร่ ได้เรียนรู้และได้รู้จักศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านท่าแร่ มีกิจกรรมการแสดงบนเวที การจัดซุ้มแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น อุปกรณ์เครื่องใช้งานจากอดีตถึงปัจจุบัน จากโรงเรียน และสภาหมู่บ้าน โดยมีบาทหลวงยอแซฟสุรศักดิ์  พงษ์พิศ เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวคามีคาแอล ท่าแร่ เป็นประธาน พร้อมด้วยนางจันทร์ฉาย สำราญเนตร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในกิจกรรม ..

ภาพกิจกรรมโครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ศาลามาร์ติโน ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com