Tharae News


โครงการอบรม
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ประจำปี 2562


       ... เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน โดยนำกลุ่ม อสม.ในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ เข้ารับการอบรม โดยมีนายศิริพงษ์ เชียนพลแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานการอบรม มีนางสาวพิมพ์วดี การุญ พยาบาลวิชาชีพ จาก รพ.สต.ท่าแร่ เป็นวิทยากรในการอบรม ...

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562
วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com