Tharae News


การประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลท่าแร่
ครั้งที่ 1/2565

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 ในการพิจารณาโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ที่หน่วยบริการ สถานบริการ กลุ่ม องค์กรหรือประชาชน ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการกองทุน ท้องถิ่นอำเภอเมืองสกลนคร สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กลุ่มองค์กรที่ได้ขอรับการสนับสนุน เข้าร่วมในการประชุมฯ ...

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ ครั้งที่ 1/2565
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com