Tharae News


การประชุมคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
ครั้งที่ 1/2566

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่หน่วนบริการ สถานบริการ กลุ่ม องค์กรหรือประชาชน ได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในการนี้ มีคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ปรึกษากองทุน (ท้องถิ่นอำเภอ/สาธารณสุขอำเภอ) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ เข้าร่วมในการประชุม ...

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ ครั้งที่ 1/2566
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com