Tharae News


โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ
ประจำปี 2562


       ... เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2562 ภายใต้ 4 กิจกรรม 4 อาชีพ ได้แก่ การทำแหนมห่อ การทำแหนมย่าง การทำแหนมซี่โครง และการนวดผ่อนคลาย โดยนำกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กศน. อำเภอเมืองสกลนคร และ รพ.สต.ท่าแร่ พร้อมนายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการฝึกอบรม .....

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com