Tharae News


โครงการความร่วมมือ
การรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปี 2562


       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ศาลามาร์ติโน ท่าแร่ กรมปศุสัตว์ โดย สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ กรมควบคุมโรคติดต่อ และเทศบาลตำบลท่าแร่ ร่วมจัดทำโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยให้บริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว  การรักษาสัตว์ป่วย และให้คำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง พร้อมปล่อยขบวนคาราวาน Kick off เพื่อเป็นการเริ่มต้นการรณรงค์ของจังหวัดสกลนคร โดยมี นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร ประมงจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ...

ภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ศาลามาร์ติโน ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com