Tharae News


โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
       ... เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าแร่ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมกับการการผ่าตัดทำหมัน ให้กับสุนัขและแมว โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่ นำสุนัขและแมว ไปฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันในโครงการดังกล่าว ...ภาพโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com