Tharae News


โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปีงบประมาณ
2565

       ... เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมัน ให้กับสุนัขและแมว พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาการเลี้ยงสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีผู้เลี้ยงสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ นำสุนัขและแมวเข้าร่วมฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันตามโครงการดังกล่าว ...

ภาพกิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565
ศาลามาร์ติโน ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com