Tharae News


โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปี 2566

       ... เมื่อวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ...

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
วันพุธ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
ลานอเนกประสงค์ท่าเรือ ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com