Tharae News


การติดตาม
ผลการดำเนินงาน
โครงการหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลท่าแร่
ประจำปี 2564

 

       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายฐิตินันท์ พิลาทา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ/น.ส.ชลธิดาวรรณ เด่นไชยรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ ได้ออกติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ ของหน่วยงานที่ขอรับการสนันสนุนจากโครงการฯ ในการนี้ ได้ออกติดตามการดำเนินงาน ณ รพ.สต.ท่าแร่ ...

ภาพการติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com