Tharae News


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก ทต.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี

       ... เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562  เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยนางมณีวรรณ เจริญดี ผอ.กองสาธารณสุขฯ พร้อม ผอ.กองการศึกษา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงาน ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ทต.ท่าแร่ เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...

ภาพกิจกรรม การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com