Tharae News


กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ
พ.ศ. 2565

       ... เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าแร่ โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ สภ.ย่อย ท่าแร่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้ง ยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ...

ภาพกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ถนนเลียบหนองหาร ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com