Tharae News


วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ประจำปี 2562

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณจุดชมวิวหนองหาร ท่าแร่ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมพนักงาน เข้าร่วมในกิจกรรม ...

ภาพกิจกรรม การปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งขาติ ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ บริเวณจุดชมวิวหนองหาร ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com