Tharae News


โครงการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
ประจำปี 2562

       ... เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินงานโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด "ยุทธการทุบหม้อข้าวเข้าตี คืนชุมชนดีให้แผ่นดิน" จังหวัดสกลนคร โดยจัดอบรมให้ความรู้ และจัดเวทีประชาคมค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อให้แกนนำและประชาชนในชุมชนเป้าหมาย ได้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ มี พ.จ.อ. ธนรัตน์ ธนูศร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นประธานการอบรม ...

ภาพการอบรม โครงการป้องกันปละปราบปรามยาเสติด ประจำปีงบประมาณ 2562
วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com