Tharae News


การประชุม
เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลท่าแร่

       ... เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 "การปรึกษาหารือ การคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลท่าแร่" โดยมีนายไพโรจน์ ยงดี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธาน ในการคัดเลือกคณะกรรมสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลท่าแร่ จากการที่คณะกรรมการชุดเดิม ได้ครบวาระ โดยได้เชิญคณะกรรมการชุดเดิม และคัดเลือกคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ เป็นที่เรียบร้อย และดำเนินการจัดส่งรายชื่อ เอกสาร ให้กับวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ดำเนินการต่อไป ...

ภาพการประชุม ปรึกษาหารือ การคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลท่าแร่
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com