Tharae News


โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปี 2565

       ... ในระหว่างวันที่ 21-29 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลท่าแร่ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการลงทะเบียนสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมทุกหมู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวท่าแร่ ..

ภาพกิจกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 21-29 เมษายน พ.ศ. 2565
หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com