Tharae News


กิจกรรม
"วันไหว้ครู"
ประจำปีการศึกษา 2562


       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนอนุบาล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้จัดกิจกรรม "วันไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์  ที่ได้สั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ โดยมี นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล พร้อมคณะกรรมการโรงเรียน ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมในกิจกรรม ...

ภาพกิจกรรม "วันไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com