Tharae News


โครงการจัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ประจำปี 2565


       ... เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลท่าแร่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา โรงเรียนท่าแร่วิทยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดโครงการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อนำเสนอถึงประวัติความเป็นมาของบ้านท่าแร่ การแสดงออกวัฒนธรรมท้องถิ่น ความเป็นอยู่ รวมถึงวิถีชีวิตของชาวท่าแร่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในการนี้ มีคุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ได้ทำวจนพิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับสภาวัฒนธรรมแต่ละหมู่ และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นผู้มอบ ...

โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ ศาลามาร์ติโน ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com