Tharae News


โครงการอบรม
วัยรุ่นยุคใหม่้ ใส่ใจสุขภาพ
ประจำปี 2562


       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดการอบรมตามโครงการ วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน โดยนำเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จากโรงเรียนท่าแร่วิทยา เข้ารับการอบรม เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเพศศึกษา จากวิทยากรของ รพ.สต.ท่าแร่ โดยมีบาทหลวงรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ คุณพ่อเจ้าวัด อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เป็นประธานเปิดการอบรม .....

ภาพกิจกรรม โครงการอบรม วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com