Tharae News


โครงการปลูกหญ้าแฝก
ประจำปี 2562

       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้ดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2562 ณ บริเวณริมตลิ่ง หนองหาร ท่าแร่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้ชุมชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ รวมถึงป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และพนักงาน ร่วมในกิจกรรม ...

ภาพกิจกรรม โครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ บริเวณริมตลิ่ง หนองหาร ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com