Tharae News


กิจกรรม
งานประเพณีลอยกระทง
ประจำปี 2565

       ... เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะดอนเกิน เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยได้จัดสถานที่ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวท่าแร่ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ได้มาร่วมในงาน รวมถึง ได้จัดให้มีวจนพิธีกรรม โดยบาทหลวงวรวุธ สังขรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์การิตาอาราก๊อก หนองบัวทอง เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการขอขมาต่อแม่คงคา ในการนำน้ำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ...

กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
บริเวณสวนสาธารณะดอนเกิน เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com