หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์รวมภาพกิจกรรมติดต่อเทศบาล
ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่


ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล

โครงสร้าง/หน่วยงาน

ชุมชน/แผนที่เทศบาล

visitors counter
  
แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70)

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-bidding

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะการคลัง

ข้อมูลพนักงาน

งานทะเบียนราษฎร

โรงเรียนอนุบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

โรงฆ่าสัตว์

การกำหนดโครงสร้างส่วนราขการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือประชาชน

นโยบายความโปร่งใสฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น


 • งานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2567ณ 2567
  นางขนิษฐา สุดเสน่ห์ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ พร้อม พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2567 ..
  .. อ่านรายละเอียด .
24/05/67
 • งานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2567ณ 2567
  นางขนิษฐา สุดเสน่ห์ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ พร้อม พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2567 ..
  .. อ่านรายละเอียด .
22/05/67
 • การพ่นหมอกควันป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567
  ในระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลท่าแร่ โดย พนักงานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ได้ออกบริการพ่นหมอกควัน ..
  .. อ่านรายละเอียด .
18/05/67
 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่ 1/2567
  ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ประธานคณะกรรมการกองทุน
  หลักประกันสุขภาพฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ..

  .. อ่านรายละเอียด .
17/05/67
 • พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า
  ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานในพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ..
  .. อ่านรายละเอียด .
15/05/67
 • โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567
  ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ ..
  .. อ่านรายละเอียด .
14/05/67
 • การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
  สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ..
  .. อ่านรายละเอียด .
14/05/67
 • การประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในการแจ้งแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ ..
  .. อ่านรายละเอียด .
14/05/67
 • การประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาล ทต.ท่าแร่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในการแจ้งปฏิทินการดำเนินการเรียนการสอน ..
  .. อ่านรายละเอียด .
13/05/67
 • งานฉลองอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ครบ 140 ปี
  งานบุญฉลองวัดอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และบ้านท่าแร่ ครบ 140 ปี แห่งพลังความเชื่อและศรัทธา ของพี่น้องชาวชุมชนบ้านท่าแร่ ..
  .. อ่านรายละเอียด .
11/05/67
 • โครงการ "ออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ"
  ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดโครงการ "ออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ" ..
  .. อ่านรายละเอียด .
9/05/67
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 23 เมษายน 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง เทศบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถ ในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ พ.ศ. 2567
    ... 5 เมษายน 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
    ... 11 มีนาคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567
    ... 4 มกราคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
    ประจำปี พ.ศ. 2567 ... 1 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ... 15 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566
    ของเทศบาลตำบลท่าแร่ ... 30 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
      ... 11 ตุลาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      ... 12 กันยายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
      พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าแร่ ... 21 กรกฎาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าแร่
      ... 21 กรกฎาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ กฎหมายน่ารู้ By นิติกร เทศบาลตำบลท่าแร่ กรณี ตกเป็นผู้เสียหาย โดยไม่ได้กระทำความผิด
     ... 13 มิถุนายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง กำหนดการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566
     ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าแร่ ... 9 พฤษภาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแสงประเทือง 1 (ทล.22-ถนนดำเนินสว่าง)
    หมู่ 7 ท่าแร่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 13 พฤษภาคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าแร่วิทยา หมู่ที่ 8 บ้านสร้างแก้วสมานมิตร
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 7 พฤษภาคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 23 เมษายน 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... 2 เมษายน 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4)
    ... 13 มีนาคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3)
    ... 29 กุมภาพันธ์ 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจากการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน     โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ... 27 กุมภาพันธ์ 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)
    ... 14 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ... 8 มกราคม 2567 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
    ระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4)
     ... 25 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
    ระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3)
     ... 20 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
    ระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)
     ... 12 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพัฒนา
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 12 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)
    ... 8 ธันวาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพัฒนา
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... 22 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
    ระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) เทศบาลตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)
     ... 13 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... 13 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... 7 พฤศจิกายน 2566 .อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... 4 ตุลาคม 2566 .อ่านรายละเอียด
 
 


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
   ท่าแร่

บ้านเณรฟาติมา

อัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง

คณะภคินีรักกางเขน

ป่าศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส

แห่เทียนปัสกา

โบราณสถานบ้าน 100 ปี
ตำนานเก่าตึกหิน

งานสถาปัตยกรรม

วีดีทัศน์ บ้านท่าแร่

ตะวันรอนที่หนองหาร

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

โรงเรียนท่าแร่วิทยาเทศบาลตำบลท่าแร่
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]

© coppyright www.tharaesakon.go.th © tasesabhanthamboltharae sakhonnakon. webmaster [email protected]