Tharae News


การประชุมผู้ปกครอง
ศพด.ทต.ท่าแร่
ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ การแต่งกายของเด็กนักเรียน การเก็บค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่าย รวมถึงร่วมปรึกษาหารือกับผู้ปกครองในเรื่องอื่นๆ โดยมีนายไพโรจน์ ยงดี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครูประจำชั้น ผู้ปกครอง เข้าร่วมในการประชุม ..

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]