Tharae News


โครงการเสริมพลังคนพิการ
และผู้ดูแลเพื่อความมั่นคง
ในชีวิต

       ... เมื่อวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567เทศบาลตำบลท่าแร่ โดย กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการอบรมในโครงการเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลเพื่อความมั่นคงในชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแล ได้รู้จักสิทธิประโยชน์ของคนพิการ รวมถึงกฎหมายต่างๆ อันพึงรู้ โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากร และการให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดรักษา การป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการ โดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างแก้วสมานมิตร ...

โครงการเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลเพื่อความมั่นคงในชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567
วันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]