Tharae News


การประชุมสภาเทศบาล
ตำบลท่าแร่
สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2567

       ... เมื่อวันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายไกวิษ กาแก้วกิตตินาวา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ในการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ รวมถึงการพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม ...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]