Tharae News


โครงการวัด ประชา รัฐ
สร้างสุข เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

       ... เมื่อวันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ร่วมกับ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน รพ.สต.บ้านสร้างแก้วสมานมิตร ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการทำความสะอาด บริเวณอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ศาลามาร์ติโน ท่าแร่ และบริเวณโดยรอบ ...

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ศาลามาร์ติโน ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]