Tharae News

ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตำบลท่าแร่


              ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ห่างจากอำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร ตามทางหลวงสายสกลนคร-นครพนม เป็นระยะทาง 21 กิโลเมตร แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 73 ตอน 99 หน้าที่ 75 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลท่าแร่ จึงได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ในปัจจุบันเทศบาลตำบลท่าแร่ มีพื้นที่ในการปกครองประมาณ 2.193 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 บ้านท่าแร่, หมู่ที่ 3 บ้านท่าแร่เหนือ, หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่สามัคคี, หมู่ที่ 7 บ้านท่าแร่พัฒนา และหมู่ที่ 8 บ้านสร้างแก้วสมานมิตร

อำนาจหน้าที่

            อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่
            (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
            (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
            (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
            (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
            (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
            (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
            (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
            (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
            (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

            เทศบาลตำบลท่าแร่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดให้มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน
เป็นประจำทุกป
ี จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในชุมชนของตัวเอง ซึ่งก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้แต่ละชุมชน เสนอโครงการ ปัญหา
แนวทางแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องถูกต้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ได้ส่งเสริมประชาชนในชุมชน ให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนา การเสนอแนวทางแก้ปัญหา การจัดตั้ง ตู้แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งจัดประชุมเทศบาลสัญจรร่วมกับชุมชนและประชาชนทั่วไป ตลอดถึงเปิดโอกาสให้ประธานชุมชน เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล
การเสนอความคิดเห็นและเสนอแนวทางแก้ไข  เพื่อกำหนดเทศบัญญัติให้มีความสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปได้ศึกษาข้อมูลทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี2540, ปี 2550, พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 (รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ 13/2552)  ตลอดถึงสิทธิหน้าที่ของประชาชนที่ควรรู้ และเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชน
กับรัฐบาล การจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ตลอดทั้งจัดหน่วยตรวจติดตาม
พฤติกรรมด้านยาเสพติดในเขตชุมชน
ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตำรวจชุมชนในพื้นที่

อาณาเขตการปกครอง

ทิศเหนือ จดตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ และตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว
            ทิศตะวันออก จดตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว
            ทิศใต้ จดหนองหาร สาธารณะประโยชน
            ทิศตะวันตก จดตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง

เทศบาลตำบลท่าแร่ แบ่งการปกครองออกเป็นชุมชน โดยมีชุมชนย่อยในเขตเทศบาล จำนวน 15 ชุมชน ดังนี้ ชุมชนสมประสงค์, ชุมชนท่าแร่เหนือ, ชุมชนท่าสะอาด, ชุมชนสหมิตรสัมพันธ์, ชุมชนสมานมิตร, ชุมชนบ้านใหม่, ชุมชนท่าแร่ใต้, ชุมชนกลางเหนือ, ชุมชนกลางใต้, ชุมชนป่าหว้าน, ชุมชนสามัคคี, ชุมชนท่าเรือ, ชุมชนเฟื่องฟ,ู ชุมชนสร้างแก้ว และชุมชนไทยเดิม

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ ร้อยละ 99 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค เทศบาลฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ทางศาสนาและประเพณี โดยเสริมสร้างความสามัคคีในประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีแห่เทียนปัสกา, ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส, จุดเทียนและรำลึกถึงผู้ล่วงลับ รวมถึงประแพณีอื่นๆ โดยในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ มีโบสถ์สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา 1 แห่ง

ด้านการเมือง การบริหาร

เทศบาลตำบลท่าแร่บริหารงานในรูปแบบของนายกเทศมนตรี ปัจจุบันเทศบาลตำบลท่าแร่ มีองค์กร ทางนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน และองค์กรทางบริหารในรูปของนายกเทศมนตรี ปัจจุบัน มีนางวนิดา สมปู่ ผู้อำนวยการกองช่าง ทำหน้าที่ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่

พนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลท่าแร่ มีพนักงานเทศบาลจำนวน 39 คน โดยมีปลัดเทศบาลเป็นหัวหน้าบังคับบัญชา และแบ่งส่วนราชการออกเป็น 8 กอง
1 งาน ประกอบด้วย

1. สำนักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา
6. กองวิชาการและแผนงาน
7. กองสวัสดิการสังคม
8. กองการประปา
9. งานตรวจสอบภายใน

  • เทศบาลตำบลท่าแร่ มีพนักงาน จำนวน 38 คน แยกเป็น ชาย 11 คน หญิง 27 คน
  • ลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าแร่ ประกอบด้วย
    • ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน แยกเป็น ชาย 2 คน หญิง 1 คน
    • พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 24 คน แยกเป็น ชาย 12 คน หญิง 12 คน
    • พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 คน แยกเป็น ชาย - คน หญิง 4 คน
เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]