Tharae News


การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน


       ... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าแร่ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ การก่อสร้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) โดยในภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ณ ศาลาประชาคม บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 7 มีประชาชนชาวบ้านหนองผือ หมู่ที่ 4, บ้านใหม่หนองผือ หมู่ที่ 8 และบ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 7 เข้าร่วม ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ศาลาวัดคริสต์ บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 6 โดยมีชาวบ้าน บ้านใหม่หนองกระบอก หมู่ที่ 12, บ้านหนองกระบอก หมู่ที่ 5, บ้านป่าพนาวัลย์ หมู่ที่ 5, บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 4 และบ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 6 เข้าร่วม ในการนี้ มีท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร, รศ.ดร.สุรพล ผดุงทน สาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ปรึกษาโครงการ) และขอขอบคุณ นายอุทิศ คำพะโคตร นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ที่ได้อำนวยความสะดวก รวมถึงยังเข้าร่วมในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ตามโครงการฯ ดังกล่าว ...

ภาพการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการบริหารจัดหารขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE)
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ณ ศาลาประชาคม บ้านเทพนิมิต และศาลาวัดคริสต์ บ้านโคกแก้วเทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com